Petar Veselinović

Petar Veselinovic

Prof. dr Petar Veselinović rođen je 4. januara. 1969. godine u Ćupriji. Osnovnu i srednju ekonomsko-komercijalnu školu završio je sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisao je školske 1989/90. i na istom diplomirao 1993. sa prosečnom ocenom 8,20.

Poslediplomske studije, smer Teorija i politika privrednog razvoja, upisao je školske 1993/94. a ispite predviđene Nastavnim planom i programom položio je sa prosečnom ocenom 8,75, dobivši, pri tom, nagradu, kao najbolji poslediplomac u toj školskoj godini.

Magistarski rad, pod naslovom Ekonomski uzroci privrednog kraha i raspada bivše Jugoslavije, odbranio je 1997. 

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1996. izabran je za saradnika bez saradničkog zvanja, a 1997. u zvanje asistenta-pripravnika na nastavnom predmetu Ekonomika Jugoslavije.U zvanje asistenta na istom nastavnom predmetu, izabran je 1998. 

Doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj institucionalnih rešenja na razvojne tokove jugoslovenske privredeodbranio je 2002. 

U zvanje docenta, za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Nacionalna ekonomija, izabran je 2003. 

U organizaciji američke agencije USAID i Srpskog lekarskog društva, učestvovao je na projektu Ekonomske reforme u zdravstvu.Boravio je na stručnom usavršavanju u Krakovskoj ekonomskoj akademiji, gde je učestvovao i na Međunarodnom naučnom skupu.

Obavljao je funkciju rukovodioca osnovnih studija Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, van sedišta u Novom Pazaru.

U dva mandatna perioda biran je za člana Saveta Fakulteta, a u jednom mandatnom periodu, bio je zamenik predsednika Saveta. 

U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Nacionalna ekonomija izabran je 2009. 

U periodu od oktobra 2009. godine do marta 2012. godine obavljao je funkciju prodekana za nastavna i studenska pitanja, a od marta 2012. godine do januara 2013. godine obavljao je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad.

Od juna 2012. godine član je Gradskog veća  za ekonomsku politiku Grada Kragujevca i finansije.

Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.

Na čelu FK Radnički 1923 od 25. jula 2015. godine.